Synthetic Conditions for High-Accuracy Size Control of PbS Quantum Dots

Zhang, Jianbing; Crisp, Ryan W.; Gao, Jianbo; Kroupa, Daniel M.; Beard, Matthew C.; and Luther, Joseph M. Synthetic Conditions for High-Accuracy Size Control of PbS Quantum Dots J. Phys. Chem. Lett., 6, 1830-1833 (2015). [DOI: 10.1021/acs.jpclett.5b00689] [CASP]

Authors

Zhang, Jianbing
Crisp, Ryan W.
Gao, Jianbo
Kroupa, Daniel M.
Beard, Matthew C.
Luther, Joseph M.