Carrier Transport in PbS and PbSe QD Films Measured by Photoluminescence Quenching

Zhang, Jing; Tolentino, Jason; Smith, E. Ryan; Zhang, Jianbing; Beard, Matthew C.; Nozik, Arthur J.; Law, Matt; and Johnson, Justin C. Carrier Transport in PbS and PbSe QD Films Measured by Photoluminescence Quenching J. Phys. Chem. C, 118, 16228-16235 (2014). [DOI: 10.1021/jp504240u] [CASP]

Authors

Zhang, Jing
Tolentino, Jason
Smith, E. Ryan
Zhang, Jianbing
Beard, Matthew C.
Nozik, Arthur J.
Law, Matt
Johnson, Justin C.